Импресум

Подаци о предузећу према § 6 Закона о услугама телефоније (TDG)

Open Europe Consulting
Андреа Мевалд
Холерштрасе 7б
80995 Минхен
СР Немачка
Телефон: +49 89 23076780
Faкс: +49 89 23076779

Имејл: mewaldt@open-europe-consulting.eu
Веб-сајт: www.open-europe-consulting.eu

Порески број: 145/208/50857
ПИБ: DE 220216148
Allianz Обавезно осигурање од одговорности за материјалну штету - Königinstraße 28, D-80802 Минхен

Овлашћена представница: Андреа Мевалд (Andrea Mewaldt)

Правне напомене и одрицање од одговорности

Сви подаци и информације на нашим веб-страницама пажљиво су истражене и проверене од стране „Open Europe Consulting“-а. Ове информације су типа бесплатне услуге. Не можемо да преузмемо никакву одговорност за тачност, потпуност и актуелност.

Сви подаци служе искључиво за информисање посетиоца и посетитељки наше онлајн-понуде. Осим тога, одговорност је ограничена код намере и грубе непажње. За треће веб-странице, на које „Open Europe Consulting“ упућује путем хипервезе, одговорност сносе дотични даваоци понуда. „Open Europe Consulting“ није одговоран за садржај тих трећих страница.

Осим тога, веб-страница „Open Europe Consulting“-a може без знања бити повезана од стране друге странице путем хипервезе. Не преузимамо одговорност за презентацију, садржај или било какву везу са нама на интернет страницама трећих страна.

„Open Europe Consulting“ задржава искључиво право на промене или допуне већ постављених информација. Садржај и структура интернет странице „Open Europe Consultinga“ заштићени су ауторским правима. Умножавање садржаја или података, посебно коришћење текстова, делова текста или сликовног материјала захтева писмену сагласност „Open Europe Consulting“-a.

„Open Europe Consulting“ настоји да у свим издањима стално и опширно проучава важећа ауторска права. Ако ипак, упркос овој пажњи, дође до повреде ауторских права, „Open Europe Consulting“ ће одмах по пријему пријаве уклонити одговарајући објекат из Ваше публикације тј. испоштоваће одговарајућа ауторска права.

Ово одрицање од одговорности треба сматрати делом понуде интернета чије стране упућују на ову страницу. Уколико делови или појединачне формулације овог текста, делом или у потпуности не одговарају, преостали делови документа остаће нетакнутог садржаја и исправности.

Импресум о друштвеним мрежама

Ауторска права и одрицање од одговорности од горе наведеног импресума односи се подједнако и на сва присуства на друштвеним мрежама „Open Europe Consulting“-a, а посебно на текстове, слике и видео снимке на Фејсбуку, Линкедину, Ксингу и Вачадоу. Осим тога, важе опште одредбе и услови наведених даваоца услуга.

Нове димензије економског и друштвеног напретка

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting