Implementacja modelu uczenia się przez doświadczenie w szkolnictwie Bośni i Hercegowiny

Październik 2017

Na zlecenie Porticus Vienna jako głównego sponsora i w wąskiej kooperacji i koordynacji z Ministerstwem Spraw Cywilnych w Bośni i Hercegowiny firma Open Europe Consulting – pod kierownictwem Pani Andrei Mewaldt doradzała przy opracowywaniu ogólnokrajowej koncepcji projektu „Implementacja modelu uczenia się przez doświadczenie w szkolnictwie Bośni i Hercegowiny”. Praca nad projektem rozpoczęła się w 2016 r. i zakończyła w IV kw. 2017 r. W opracowaniu koncepcji projektu – obok Ministerstwa Spraw Cywilnych BiH brały udział wszystkie ministerstwa edukacji kraju: 10 kantonalnych ministerstw edukacji w Federacji BiH, Ministerstwo Edukacji Republiki Serbskiej, Wydział Edukacji Dystryktu Brčko i federalne Ministerstwo Edukacji BiH. Na potrzeby przyszłego projektu została stworzona unikalna ogólnokrajowa konstelacja, która przekracza granice na co dzień podzielonych systemów edukacji BiH. Składający się z przedstawicieli nominowanych przez poszczególne ministerstwa zespół techniczny (po jednym reprezentancie z każdego ministerstwa) pod kierownictwem OEC odpowiedzialny był za zaplanowanie działań w przyszłym wspólnym projekcie. Zespół spotykał się regularnie na posiedzeniach oraz pracował w okresie między posiedzeniami w oparciu o specjalnie w tym celu zainstalowaną platformę elektroniczną „Projectplace”.

Zasadniczym celem projektu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, na co m.in. składają się opracowanie i udostępnienie zasobów edukacyjnych oraz bezpośrednie wprowadzenie modelu lekcji zorientowanej na działanie w szkołach podstawowych całej BiH. Lokalne organizacje pozarządowe oraz regionalni i międzynarodowi eksperci wnieśli swoje doświadczenia z modelem uczenia się przez doświadczenie w przygotowanie koncepcji doskonalenia zawodowego nauczycieli i realizowali ją w kooperacji z Instytutem Pedagogiki w BiH. Opracowana przez zespół techniczny koncepcja projektu powinna zostać potwierdzona przez właściwe instytucje edukacyjne w BiH w ramach protokołu ustaleń (MoU), a następnie z końcem 2017 r. złożona do dofinansowania przez Porticus Vienna.  Wdrożenie projektu nastąpi w latach 2018-2020, a po końcowej analizie oddziaływania może nastąpić dwuletnia kontynuacja projektu.

Mile widziane będzie współfinansowanie projektu również przez inne organizacje i fundacje ze strategicznym ukierunkowaniem na obszar edukacji w BiH. Modułowa budowa projektu w zakresie merytorycznym i specjalistyczne jego treści umożliwią każdemu sponsorowi udział w projekcie poprzez wniesienie do niego właściwego dla siebie wkładu.

Najważniejsze w modelu uczenia się przez doświadczenie jest zdobywanie doświadczeń i przeżyć. Odchodzi więc on od konwencjonalnego przekazywania wiedzy, idąc w kierunku nauczania bazującego na przyswajaniu kompetencji. Efektem takiego nauczania jest pobudzanie kompetencji kluczowych u uczniów, wspieranie ich kooperatywnych, komunikatywnych i demokratycznych umiejętności oraz wzmacnianie motywacji u nauczycieli i uczniów podczas codziennych zajęć szkolnych.  W modelu lekcji zorientowanej na działanie nauczanie jest trwalsze, ponieważ uczniowie nie tylko absorbują wiedzę, lecz także opracowują sami treści. Dzięki temu wiedza jest lepiej pojmowana, reflektowana i daje się zastosować w różnych sytuacjach. Kompleksowe pojmowanie jest wynikiem interdyscyplinarnego i zespołowego nauczania. Lekcja zorientowana na działanie nadaje się do łączenia jej z pracą umysłową, rzemieślniczą i eksperymentalną/badawczą. Poza tym każdy uczeń przyjmuje aktywną rolę i uczy się stopniowo przejmować odpowiedzialność i samodzielność za własne procesy nauczania. W ten sposób uczniowie przyswajają sobie obok niezbędnej wiedzy również wysoką samodzielność. Lekcja ukierunkowana na działanie umożliwia nauczycielom spełnianie potrzeb edukacyjnych uczniów i wspieranie ich w sposób indywidualny uwzględniając przy tym ich umiejętności i wyniki. Kooperacja uczniów umożliwia wniesienie swoich umiejętności i wiedzy w prace grupy i rozszerzanie ich. Każdy uczeń uczy się przy tym jakości pracy i oceniania innych oraz może również ocenić swoje wyniki.  Uczenie się następuje w kontekście społecznym i włączane są w nie świadomie lokalne struktury jako partnerzy (w szkole) oraz miejsca przyswajania wiedzy (poza szkołą). Poza tym ten model ten daje możliwość lepszego odzwierciedlenia oczekiwań gospodarki w odniesieniu do pozyskiwania kompetencji zawodowych i społecznych. Na dzisiejszym rynku pracy specyficzna wiedza fachowa szybko staje się przestarzała. Wymaga to bieżącego doskonalenia się oraz ciągłego nastawiania się na nowe treści i procesy.  Praca zespołowa i działania interdyscyplinarne tworzą bazę dla kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Panią Andreą Mewaldt (mewaldt@open-europe-consulting.eu).

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting